ago

 

 INHOUD

1. Algemene Leveringsvoorwaarden

2. Klachtenprocedure


 1. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ADVIESGROEP OUDIJK / SCHOOL VOOR PSYCHODRAMA / PROFS. Datum van uitgifte 1 december 2014.

 

Artikel 1. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Adviesgroep Oudijk / School voor Psychodrama / Profs (hierna te noemen AGO) en de deelnemer / opdrachtgever (hierna te noemen Opdrachtgever) komt tot stand door beider ondertekening van het daartoe bestemde inschrijvingsformulier voor akkoord, of door mondelinge / telefonische aanmelding, of per mail, door schriftelijke bevestiging door AGO aan de Opdrachtgever van diens aanmelding. De Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat AGO onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
 2. Bij inschrijving voor een opleiding, opleidingsmodule (omschreven onderdeel van een opleiding) of training kan de Opdrachtgever uiterlijk binnen een periode van 14 dagen  na ondertekening, terugkomen op deelname aan de op het inschrijfformulier bedoelde opleiding of opleidingsmodule. Als deze opzegging minder dan 30 dagen voorafgaande aan de eerste bijeenkomst van die opleiding, opleidingsmodule of training is ondertekend, is de Opdrachtgever verplicht 25% van het verschuldigde bedrag te betalen.
 3. Elke versie van deze voorwaarden is voorzien van de datum van uitgifte. Wanneer de voorwaarden wijzigen zal dit worden aangekondigd via de website van AGO via http://www.psychodrama.nl

 

Artikel 2. Betaling

 1. Opdrachtgever dient het verschuldigde factuurbedrag binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te voldoen op de door AGO aangegeven wijze zonder korting en/of compensatie, tenzij dit in de offerte of op andere schriftelijk vastgelegde wijze is overeengekomen.
 2. Bij niet of niet-tijdige betaling is de Opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd vanaf 14 dagen na de factuurdatum.
 3. Betalingsregelingen zoals gespreide betaling kunnen worden afgesproken tussen Opdrachtgever en AGO en worden schriftelijk vastgelegd, hetzij op het inschrijfformulier, hetzij op de factuur zelf. 

 

Artikel 3. Uitsluiting

 1. AGO heeft het recht deelname van een deelnemer aan een opleiding, opleidingsmodule of training te weigeren of uitvoering van de in de geoffreerde opdracht op te schorten, als na kennismaking blijkt dat naar inzicht van de opleider, de kandidaat niet geschikt blijkt voor de betreffende opleiding, opleidingsmodule of training.
 2. AGO heeft het recht deelname van een deelnemer aan een opleiding, opleidingsmodule of training te weigeren of uitvoering van de in de geoffreerde opdracht op te schorten als Opdrachtgever niet tijdig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaald in artikel 2 lid 2. 

 

Artikel 4. Annulering door Opdrachtgever

 • Opdrachtgever heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een bedrijfs- of organisatietraject schriftelijk per mail of brief te annuleren onder de volgende voorwaarden:    
 1. Voor bedrijfs- en organisatietrajecten geldt bij annulering langer dan 30 dagen voor de aanvang van het traject dat de Opdrachtgever verplicht is 50 % van het verschuldigde bedrag te betalen.
 2. Bij annulering korter dan dertig dagen voor de aanvang van het traject, is Opdrachtgever verplicht 100% van het verschuldigde bedrag te betalen.
 3. Ingeval Opdrachtgever van een traject dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een training of opleiding na aanvang van het traject, de training of de opleiding tijdens de duur ervan, deelname beëindigt of anderszins afziet van verdere deelname aan het traject, de training of de opleiding, heeft Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.      
 • Bij annulering van afspraken voor een individueel gesprek wordt het verschuldigd bedrag in rekening gebracht, behalve als deze afspraak minimaal twee werkdagen van te voren is afgezegd (per mail of telefonisch).
 • Afzeggen van deelname aan een workshop dient twee weken van te voren te geschieden. Bij minder dan twee weken is de deelnemer verplicht het bedrag te voldoen. Indien een dergelijk workshop binnen afzienbare tijd weer gegeven wordt, heeft de deelnemer het recht om aan die vergelijkbare workshop deel te nemen.
 • Niet aanwezig (kunnen) zijn bij een (deel van de) bijeenkomst(en) van een doorlopende groep geeft geen recht op (deel)restitutie van het bedrag dat daarvoor in rekening wordt gebracht, met uitzondering als dit schriftelijk is overeengekomen bij het aangaan van het contract en daar omschreven is. 

Artikel 5. Annulering door AGO

 1. AGO heeft het recht om bij afwezigheid van de uitvoerende opleider/docent/trainer een andere opleider/docent/trainer tijdelijk in te zetten.
 2. Daar, waar geen andere opleider/docent/trainer op dat bepaalde moment beschikbaar is, zal uitvoering op een later tijdstip plaatsvinden, zonder dat AGO daarvoor vergoeding verplicht is. 

 

Artikel 6. Prijs wijziging

 • AGO  behoudt zich de vrijheid voor de dagdeelprijzen en de prijzen voor deelname aan een opleiding, opleidingsmodule of training of alsmede de Algemene Leveringsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen op grond van Overheidsmaatregelen. Deze wijzigingen zullen niet worden toegepast op getekende tot stand gekomen overeenkomsten.

 

Artikel 7. Incassokosten

 • Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Wet normering buitengerechtelijke incassokosten 2012. Indien AGO echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 8. Geestelijk eigendom

 • Alle door AGO beschikbaar gestelde materialen als artikelen, dossiers, oefeningen enzovoorts, blijven het geestelijk eigendom van AGO  en mogen derhalve niet zonder schriftelijke toestemming van AGO  door de deelnemer en/of opdrachtgever op enigerlei wijze worden gekopieerd en/of aangewend.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. AGO, zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die AGO kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan AGO onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is AGO voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat deze schade heeft geleden door een fout van AGO die bij zorgvuldig handelen zou  zijn vermeden, is AGO voor die schade aansprakelijk tot maximaal voor de desbetreffende opdracht gefactureerde honorarium over een periode van maximaal 2 maanden.
 2. De aansprakelijkheid van AGO is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 3. AGO is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van  de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijk  kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van AGO aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan AGO toegerekend kunnen  worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. AGO is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van AGO of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 10. Gedragscode

 1. AGO  houdt zich aan de gedragscodes en ethische regels van de organisaties* waaraan zij is verbonden. Hierin staan met name vermeld de regels van vertrouwelijkheid, geheimhouding en integriteit.
 2. AGO voldoet aan de regels omtrent persoonsbescherming. Dat wil zeggen dat zij gegevens niet zonder toestemming ter beschikking zal stellen aan derden.
 3. Scripties ter voldoening aan de afstudeereisen die AGO stelt, zijn uitsluitend voor studiedoeleinden, ter inzage beschikbaar in de studiezaal van AGO.

 

 Artikel 11. Toepasselijkheid en geschillen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met AGO  betreffende opleiding, opleidingsmodule, workshop, training, supervisie, advisering, counseling- of consultancy-trajecten .
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd door AGO.
 3. Geschillen die ontstaan tijdens de uitvoering van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen in eerste instantie worden onderworpen aan de klachtprocedure van AGO.
 4. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van AGO, behoudens hogere voorziening.

 

De klachtenprocedure staat vermeld op de website http://www.psychodrama.nl

 


 

2. KLACHTENPROCEDURE / ADVIESGROEP OUDIJK - SCHOOL VOOR PSYCHODRAMA – PROFS

 

In eerste instantie

De School voor Psychodrama en Profs willen graag leren van de ervaringen van deelnemers. Elke deelnemer is van harte welkom met feedback. Deze wordt rechtstreeks gericht aan de opleider die het betreft.

Vervolgens

Indien de deelnemer niet tevreden is met de reactie van de opleider kan hij/ zij zich wenden tot de directie van Adviesgroep Oudijk.

Daarna

In het geval de deelnemer ontevreden is over de reactie van de directie van Adviesgroep Oudijk kan hij/zij zich schriftelijk wenden tot de Voorzitter van de Klachtencommissie: Mw. Mr. C.M.E.F. Theuns, p/a Poststraat 8-10, 6135 KR Sittard. Deze commissie opereert onafhankelijk van Adviesgroep Oudijk.

Bevestiging

De ontvangst van een klacht wordt door de klachtencommissie zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen* schriftelijk aan de cursist (klager) bevestigd. Klachten worden vertrouwelijk behandeld en kunnen alleen schriftelijk worden ingediend.

Wederhoor

De klachtencommissie zal aan de aangeklaagde zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen, de klacht schriftelijk voorleggen en hem of haar om zijn of haar reactie vragen.

Toelichting

De klachtencommissie stelt klager en beklaagde in de gelegenheid te worden gehoord over wat in de klacht is verwoord. Zowel de klager als de aangeklaagde kan de klachtencommissie verzoeken samen, dan wel apart van elkaar te worden gehoord. De commissie beslist hierover.

Oplossing

De klachtencommissie streeft ernaar om tot een oplossing te komen waarin de waarden en criteria van beide partijen worden gecombineerd en waar beide partijen tevreden mee zijn. 

Uitvoering

Adviesgroep Oudijk conformeert zich aan de uitspraken van de klachtencommissie.

Externe deskundigen

De klachtencommissie kan zich laten bijstaan door externe deskundigen.

Geheimhouding

De klachtencommissie en eventuele externe deskundigen zijn tot geheimhouding verplicht.

Afhandeling

Een klacht wordt binnen 30 werkdagen*, na ontvangstbevestiging, door de klachtencommissie afgehandeld. Hiervan wordt een verslag gemaakt.

Bewaring

Alle documenten betrekking hebbend op een klacht worden gedurende twee jaar bewaard. Dat geldt ook voor het verslag van de wijze van afhandeling.

 

*De in de procedure genoemde termijnen kunnen verlengd worden in verband met vakantie of  ziekte van de betrokkenen of leden van de klachtencommissie. De betrokkenen worden hiervan zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld.